Kasutajatingimused

KASUTAJATINGIMUSED

Kehtivad alates [01.10.2022]

Siinsetes renditeenuse osutamise tingimustes (edaspidi kasutajatingimused) reguleeritakse 1) kliendi registreerimise korda; 2) elektritõukerataste ja autode broneerimist ja kasutamist; 3) sõidukite käitamise suhtes kohaldatavaid tingimusi; 4) vastutust käsitlevaid eeskirju ning 5) maksetingimusi. Palume tingimused hoolikalt läbi lugeda, sest Ideal Balticu osutatavaid teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tingimustega tutvunud, neist aru saanud ja nõustunud sellega, et need on tema joaks õiguslikult siduvad.

Kooskõlas tingimustega loetakse, et Ideal Baltic ja klient (määratletud allpool) on sõlminud lepingulise suhte.

MÕISTED

Allpool esitatud väljenditel on siinsetes tingimustes ja nendega seoses järgmine tähendus, kusjuures tingimustes ainsuses kasutatud sõnad hõlmavad ka mitmuses kasutatud sõnu ja vastupidi.

Konto on kliendi kasutajakonto, mis on registreeritud mobiilirakenduses.

Auto on vähemalt neljarattaline mootorsõiduk, mis on ette nähtud reisijate või kaupade veoks, mille valmistajakiirus ületab 25 kilomeetrit tunnis ja mille Ideal Baltic annab nende tingimuste alusel tasu eest kliendi kasutusse.

Klient on füüsiline isik, kes on teenuseid kasutades nõustunud täitma siinseid tingimusi ja lepingujärgseid kohustusi Ideal Balticu vastu.

Elektrooniline süsteem on mobiilirakenduses kasutatav sõiduki broneerimise süsteem.

Elektritõukeratas on kaherattaline elektrimootoriga sõiduk, mille Ideal Baltic annab nende tingimuste alusel tasu eest kliendi kasutusse.

Kütusekaart on igas autos olemast4olemas, millega saab tasuda kütuse eest Ideal Balticu nimetatud bensiini-/teenindusjaamades.

Ideal Baltic on Eesti piiratud vastutusega äriühing Osaühing Ideal Baltic (Eesti äriregistri kood: 10614625, asukoht: Peterburi tee 47c, Tallinn, Harju maakond, Eesti).

Mobiilirakendus on nutitelefonidele, tahvelarvutitele ja/või muudele mobiilseadmetele mõeldud rakendustarkvara, mille abil saab sõidukit broneerida, lukust avada, lukustada ja/või teha muid tarkvara võimaldatud toiminguid.

Parkimisala on parkla ja/või laadimispunktid, kust klient sõiduki võtab ja/või kuhu sõiduk tuleb tagastada.

Pool on Ideal Baltic või klient.

Kasutusperiood on ajavahemik alates sõiduki kasutusse võtmise (lukust avamise) hetkest kuni sõiduki tagastamise (lukustamise) hetkeni.

Isikuandmed on mis tahes andmed, mis otseselt või kaudselt, eraldi või koos muude olemasolevate andmetega võimaldavad tuvastada füüsilise isiku, näiteks nimi, e-posti aadress, IP-aadress, isikukood, foto, kirjeldus, telefoninumber jne.

Hinnakiri on veebisaidil ja mobiilirakenduses avaldatud teenustasud, trahvid, kahjusummad, muud tasud ja kulud. Hinnakiri moodustab tingimuste lahutamatu osa.

Privaatsustingimused on Ideal Balticu elektrisõidukeid käsitlevad privaatsustingimused, mis sisaldavad teavet kliendi isikuandmete töötlemise (sealhulgas kliendi kui andmesubjekti õiguste) kohta ja mis on kättesaadavad veebilehel www.myavis.ee/et/privaatsustingimused.

Teenused on kõik Ideal Balticu kliendile osutatavad teenused, sealhulgas rent (kasutusse andmine), hooldus (kapitaalremont ja jooksev remont, tehniline tugi), tsiviilvastutuskindlustus, aga ka sõiduki kasutamiseks ning käitamiseks vajalike materjalide ja kütuse tagamine ning sõiduki laadimine selle normaalseks ja tavapäraseks kasutusotstarbeks.

Tingimused on kõik selles dokumendis sätestatud või viidatud tingimused, mis reguleerivad teenuste osutamist.

Sõidukisüsteem on sõidukisse paigaldatud elektrooniline süsteem, mis salvestab sõiduki asukoha, sõidukiga läbitud vahemaa, sõiduki kasutamise aja, kütusekaardi kasutamise ning muud sõiduki ja selle kasutamisega seotud andmed ning edastab need Ideal Balticule.

Sõidukid on nende tingimuste tähenduses elektritõukerataste ja autode ühine nimetus.

Veebisait on kogu sisu, mis on mis tahes kujul kättesaadav Ideal Balticu veebisaidil www.myavis.ee või selle mis tahes alamdomeenil / nimetatud veebisaidi või alamdomeeni kaudu.

ÜLDTINGIMUSED

Need tingimused kehtivad Ideal Balticu ja kliendi vahel alates hetkest, mil klient registreerub teenuste kasutajaks ning saab tähtajatu juurdepääsu mobiilirakendusele ja teenustele.

Ideal Baltic jätab endale õiguse muuta, täiendada või asendada tingimusi oma äranägemisel, teatades sellest veebisaidi ja/või mobiilirakenduse kaudu ette. Niisiis on klient kohustatud veebisaiti ja/või mobiilirakendust korrapäraselt kontrollima, et tutvuda tingimuste kõige ajakohasema versiooniga. Kui klient jätkab teenuste kasutamist pärast seda, kui teda on muudatustest eeltoodud viisil teavitatud, nõustub ta järgima muudetud tingimusi. Olenemata eeltoodud sätetest jõustuvad muudetud tingimused olenemata teenuste kasutamisest pärast viie päeva möödumist eelnimetatud teavitusest.

Tingimused moodustavad Ideal Balticu ja kliendi vahel nendes sätestatud teemal tervikliku lepingu ning on ülimuslikud kõikide Ideal Balticu ja kliendi vahel sellel teemal varem sõlmitud lepingute ja kokkulepete suhtes ning asendavad need, kui Ideal Baltic ja klient ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti.

Ideal Baltic osutab kõiki teenuseid olemasoleval kujul ja võimaluste kohaselt. Ideal Baltic välistab õigusaktidega lubatud suurimas ulatuses otseste, kaudsete või õigusaktidega kehtestatud mis tahes tagatiste või garantiide andmise või tingimuste tagamise. Ideal Baltic ei garanteeri, et mis tahes teenus või sõiduk on kättesaadav igal ajal ning et need on heas seisukorras või puudusteta. Kõik teenustega seotud mis tahes liiki kaudsed tingimused ja tagatised välistatakse õigusaktidega lubatud suurimas ulatuses.

Ideal Balticul on õigus peatada teenuste osutamine kliendile, tühistada tema reisidsõidud või broneeringud ning blokeerida juurdepääs tema kontole või elektroonilisele süsteemile, kui klient ei täida siinseid tingimusi. Samuti on Ideal Balticul õigus nõuda kliendilt tingimuste rikkumise kõrvaldamist lisatähtaja jooksul, mis ei tohi mingil juhul ületada ühte tundi. Kui klient ei kõrvalda tingimuste rikkumist määratud tähtaja jooksul, loetakse, et pärast nimetatud tähtaja möödumist lõpeb ka sõiduki kasutusperiood ja klient jääb ilma õigusest jätkata sõiduki kasutamist. Seejärel peab klient sõiduki viivitamata parkimisalale tagasi viima. Kui klient seda ei tee, on Ideal Balticul õigus teenuste osutamine peatada, blokeerides võimaluse sõidukit käivitada, lukust avada või kasutada. Sellisel juhul on ka Ideal Balticu töötajatel õigus sõiduk ilma kliendi osaluseta või klienti teavitamata ära viia.

KONTO REGISTREERIMINE JA KASUTAJALE ESITATAVAD NÕUDEDKlient võib teenuseid kasutada, kui:

ta on vähemalt 16aastane ja tal on seadusjärgne õigus sõita elektritõukerattaga või vähemalt 21aastane ja tal on seadusjärgne õigus juhtida autot kooskõlas Eesti seadustega;

tal on konto;

tema konto on seotud kehtiva krediit- või deebetkaardiga või muu makseviisiga, mida toetab mobiilirakendus;

tal on kehtiv juhiluba teenusepiirkonnas, kus klient teenuseid kasutab, kui juhiluba on sõiduki kasutamiseks kohustuslik;

klient on füüsiliselt terve ning tal on vajalikud oskused ja asjatundlikkus, et sõidukeid ohutul ja pädeval viisil kasutada, juhtida ning käitada.

Konto registreerimisel on klient kohustatud:

tutvuma registreerumise lõpuleviimisel tingimuste, hinnakirja ja privaatsustingimustega. Registreerumise lõpuleviimisega kinnitab klient, et kogu Ideal Balticu esitatud teave on selge ja arusaadav ning et ta nõustub tingimusi järgima;

märkima oma e-posti aadressi ja telefoninumbri, mis võimaldab kliendil mobiilirakendusest kontole sisse logida. Klient vastutab konto ja mobiilirakenduse kasutajaandmete kaitsmise eest ainuisikuliselt ning tagab oma sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse;

siduma oma konto mobiiltelefoni numbriga ning kehtiva krediit- või deebetkaardiga või muu makseviisiga, mida toetab mobiilirakendus. Seda tehes lubab klient Ideal Balticul kasutada kliendi valitud makseviisi kõikide kliendilt nõutavate tasude ja kulude maksmiseks kooskõlas nende tingimustega. Kõnealustele tasudele ja kuludele võivad kohalduda maksud, mille arvestab ja kogub samuti Ideal Baltic;

esitama auto kasutamiseks kehtiva dokumendi, mis tõendab auto juhtimise õigust, ja kinnitama selle kehtivust, järgides mobiilirakenduses sätestatud korda;

kasutama üksnes oma pärisnime, sisestama täpsed isiku- ja maksekaardi andmed ning hoidma selle teabe alati ajakohasena.

Kui klient ei sisesta õigeid andmeid kooskõlas punktiga 3.2, loetakse registreerumisprotsess kehtetuks ja seega puudulikuks.

Klient vastutab kontole juurdepääsu ning konto kontrollimise ja turvalisuse eest. Ideal Balticul on õigus eeldada, et igaüks, kes kasutab kliendi kasutajanime ja telefoninumbrit, on saanud selleks kliendi loa, ning kui kliendi kontot kasutavad kõrvalised isikud, vastutab klient selle eest ja kannab sellega seotud riski nii kaua, kuni ta on teavitanud sellest Ideal Balticut. Klient on kohustatud teavitama Ideal Balticut, kui tema sisselogimisandmed on sattunud kõrvaliste isikute kätte või kui tema kontot ohustab kolmas isik või kui kolmandal isikul on võimalik kontot kasutada. Sellise teabe saamisel blokeerib Ideal Baltic kliendi konto viivitamata, kuid mitte hiljem kui kaheksa töötunni pärast.

Kui klient on teavitanud Ideal Balticut kooskõlas punktiga 3.4, kannab pärast teavitamist tekkinud võimaliku kahju Ideal Baltic, välja arvatud juhul, kui kahju on tekkinud kliendi tahtliku tegevuse tõttu. Kui kliendi kontot kasutavad kõrvalised isikud, vastutab klient selle eest ja kannab sellega seotud riski nii kaua, kuni klient on teavitanud sellest punkti 3.4 alusel.

Kliendil ei ole õigust:

oma kontot loovutada, sellega kaubelda ega seda välja üürida;

luua võlts-, ebaseaduslikke ja valekontosid.

Klient tagab, et arvutiriistvara, -tarkvara või muu seadme kasutamisel mobiilirakenduses või elektroonilises süsteemis registreerumiseks ja/või neisse sisselogimiseks on aktiveeritud kõik mõistlikud ja ajakohased turvameetmed (muu hulgas tulemüürid, viiruse- ja pahavaratõrje tarkvara), ning klient vastutab seega kõikide tagajärgede eest, mis tulenevad kliendi arvuti, nutitelefoni, tahvelarvuti või muu seadme ebapiisavast kaitsest.

KASUTUSTINGIMUSEDÜldtingimusedTeenuseid kasutades on klient kohustatud:

täitma sõiduki valmistaja kehtestatud ja autos olevates käsiraamatutes/juhendites sätestatud sõiduki käitamise nõudeid;

täitma Ideal Balticu juhiseid ja soovitusi, mis on esitatud tingimustes;

järgima sõidukite juhtimise suhtes kohaldatavaid õigusakte ja muid kohaldatavaid eeskirju;

mitte kasutama sõidukit võidusõiduks ega muul spordiga seotud eesmärgil, mitte kasutama sõidukit õppesõidukina, mitte kasutama seda teiste sõidukite vedamiseks, mitte kasutama seda eesmärgil, milleks see ei ole kohandatud või ette nähtud, ega toiminguteks, mis on kehtivate õigusaktide alusel keelatud;

mitte andma sõidukit allrendile, mitte andma üle tingimustest tulenevaid sõidukiga seotud õigusi ega kohustusi, mitte andma sõidukit üle kolmandale isikule ning mitte lubama kolmandal isikul sõidukit kasutada, kui pooled ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud;

juhtima ja käitama sõidukit ohutult, alustama sõitu mõõduka kiirusega, võttes arvesse oma varasemaid kogemusi, oskusi ja ilmastikutingimusi;

pidama silmas soovitust kasutada elektritõukerataste käitamisel kaitsevahendeid (nt kiivrit);

olema täiesti kaine, seejuures ei tohi klient olla psühhoaktiivsete ainete mõju all. Ideal Balticul on õigus paigaldada sõidukitele alkolukk, mis takistab sõidukite kasutamist, kui juhi hingeõhk sisaldab alkoholi;

mitte juhtima ega käitama sõidukit, kui klient on haige, väsinud või kui tema juhtimine võib ohustada üldist liiklusohutust;

järgima muid kliendi juhiloal märgitud nõudeid (nt juhtima üksnes sellise kategooria sõidukit, mida kliendil on lubatud juhtida);

teadvustama, et sõidukid jäävad igal ajal Ideal Balticu omandisse ning et klient ei tohi sõidukit ega selle seadmeid muuta, remontida, demonteerida, lõhkuda ega muul viisil muuta;

võtma täieliku vastutuse sõiduki hooldamise eest kasutusperioodil ja tagastama sõiduki samas seisundis, milles see parkimisalalt renditi, võttes arvesse loomulikku kulumist.

Kui klient peatab lühikeseks perioodiks sõiduki kasutamise, kavatsedes peagi selle kasutamist jätkata, ja ta ei ole oma reisi sõiduki lukustamise teel lõpetanud, peab klient võtma kõik vajalikud ja olemasolevad meetmed, et tagada sõiduki ohutus ning võimalik kolmandate isikute väärkasutus.

Klient on kohustatud viivitamata teavitama Ideal Balticut ja asjakohaseid ametiasutusi (nt politseid), kui sõiduk hävib, saab kahjustada, läheb katki või muutub muul viisil edasiseks kasutuseks sobimatuks, samuti teavitama asjaoludest, mis takistavad sõiduki käitamist ja kasutamist.

Kui klient loob konto ja hakkab teenuseid faktiliselt kasutama, loetakse, et klient on esitanud kinnituse, mille alusel on tal sõiduki kasutamiseks ja käitamiseks piisavad teadmised ning sõiduki kasutamiseks vajalikud oskused ja mille alusel on tema füüsiline seisund sõiduki käitamiseks vajalikul tasemel.

Kliendil on õigus kasutada sõidukeid üksnes Eestis. Klient võib sõidukit kasutada väljaspool Eesti territooriumi ainult Ideal Balticu eelneval kirjalikul nõusolekul.

Mobiilirakenduse kasutamineKasutusperioodi algus

Enne reisisõidu alustamist tuleb sõiduk broneerida mobiilirakenduses elektroonilise süsteemi kaudu. Sõiduki võib broneerida ajavahemikuks, mis märgitakse mobiilirakenduses enne sõiduki kasutamise eeldatavat algust. Sõiduki broneerimiseks peab klient logima mobiilirakendusse, kasutades oma telefoninumbrile saadetud ainulaadset SMS-koodi, valima eelistatud ja vaba sõiduki ning kinnitama oma broneeringu.. Mobiilirakenduses  tuleb valida sobiv rendipunkt (sõidu algus ja lõpp-punkt peavad kattuma) ning kalendersüsteemis sõiduki kasutamise ajavahemik, st kuupäevad ja kellaajad. Seejärel kuvatakse saadavalolevad sõidukid ning hind valitud kasutusperioodi eest. Broneering kinnitatakse kliendi poolt ettemaksu tasumisega. Broneeringu kinnitus kajastub mobiilirakenduses ning selle kohta saab klient ettemaksuarve.

Eduka broneeringu korral broneeritakse sõiduk kliendile järgmise 15 minuti jooksul tasuta. Broneeringu kinnitus kajastub mobiilirakenduses.

Broneeringu muutmiseks või tühistamiseks tuleb võtta ühendust Ideal Balticu klienditoega. Broneeringu tühistamisel 24 tundi enne kasutusperioodi algust tagastatakse kogu ettemaks. Broneeringu tühistamisel vähem kui 24 tundi enne kasutusperioodi algust tagastatakse ettemaks osaliselt. Broneeringu muutmisel esialgne broneering tühistatakse ning klient teeb uue broneeringu.

Sõiduki lukust avamiseks peab klient valima sobiva käsu ja järgima mobiilirakenduses näidatud juhiseid.

Pärast sõiduki lukust avamist ja enne reisi alustamist peab klient kontrollima sõidukit nii väljast kui ka seest (kui see on asjakohane), et veenduda selgelt nähtavate kahjustuste puudumises. Tuvastatud puuduste korral on klient kohustatud sellest Ideal Balticut viivitamata teavitama, helistades telefonil +372 605 1144 või saates e-kirja aadressile info@avisnow.eu. Kui klient eelkirjeldatud juhiseid ei järgi, arvestatakse, et kogu teavitamata kahju tekkis kliendi kasutusperioodil.

Kasutusperioodi lõpp

Pärast kasutamise lõpetamist peab klient tagastama sõiduki samale parkimiskohale, kust see võeti, mis tähendab, et parkimiskoht, kust sõiduk reisi alguses võeti, ei tohi erineda parkimiskohast, kuhu sõiduk tagastatakse.

Enne sõiduki tagastamist paneb klient vajaduse korral sõiduki võtme samasse kohta, kust see võeti, kontrollib, et sõidukisse ei ole jäetud isiklikke esemeid, eemaldab prügi ja veendub, et kõik sõiduki dokumendid ja lisatarvikud (kui see on asjakohane) on samas kohas nagu enne reisi algust.

Sõiduki tagastamisel parkimiskohta tuleb sõiduk lukustada mobiilirakenduses esitatud juhiste alusel. Sõiduki lukustamiseks peab klient valima mobiilirakenduses sobiva käsu ja järgima seal näidatud juhiseid.

Klient on kohustatud tagastama sõiduki seisukorras, mis ei ole halvem kui seisukord, milles ta sõiduki sai, võttes arvesse loomulikku kulumist.

Autode kasutamine

Klient võib alustada auto kasutamist elektroonilises süsteemis iga auto kohta märgitud aja jooksul. Vastasel juhul auto broneering tühistatakse. Autot on võimalik avada 10 minutit enne broneeringu algust.

Sõidu alustamiseks peab klient käivitama auto sõiduki sees hoitava süütevõtme abil. Kui auto süütevõtit ei vaja, saab auto käivitada, vajutades rooli kõrval asuvat käivitusnuppu ja hoides piduripedaali all.

Auto tagastamiseks peab klient valima mobiilirakenduses käsu „Lõpeta sõit“. Enne auto juurest lahkumist peab klient veenduma, et auto on korralikult lukustatud ja et süütevõti on jäetud autosse.

Auto minimaalne kasutusaeg on 1 tund30 minutit ja maksimaalne kasutusaeg 5 päeva, kui pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti. Kui klient tagastab auto minimaalsest kasutusajast varem, siis klient varasema tagastamise eest raha tagasi ei saa.

Kui klient soovib auto kasutusaega pikendada rohkem kui 30 minutit, peab klient vähemalt 20 minutit enne kasutusaja lõppemist võtma ühendust Ideal Balticu klienditoega ning leppima kokku kasutusaja pikendamises. Kasutusaja pikendamine toimub vastavalt võimalusele ning arvestades auto suhtes tehtud teisi broneeringuid. Sõidetud kilomeetrite ja broneeringu aja ületamise tasu arveldatakse pärast kasutusperioodi lõppu. Broneeringu aja ületamisel algab renditasu arvestus uue kasutusperioodi kohta uuesti. Näiteks: kui esialgne broneering on tehtud 6 tunniks (mis hinnakirja järgselt võrdub päevahinnaga), aga autot kasutatakse 7,5 tundi, siis on renditasu suuruseks päevahind + 1,5 tunni tasu. Auto tagastamisel saadetakse kliendile täiendav arve. 

Kui klient ei tagasta autot lubatud maksimaalse kasutusaja jooksul, on Ideal Balticul õigus pöörduda auto varguse pärast politsei poole ja blokeerida võimalus autot käivitada. Kui maksimaalne kasutusaeg eelduste kohaselt ületatakse, peab klient sellest Ideal Balticule teatama hiljemalt kaks tundi enne maksimaalse kasutusaja lõppemist.

Ideal Balticul on õigus igal ajal kasutusperioodi jooksul asendada üks auto teise vastava kategooria ja parameetritega autoga, teatades sellest kliendile ühe päeva ette, kui see on vajalik auto korraliseks hoolduseks ja remondiks, auto võimalike rikete kõrvaldamiseks või muude vajalike toimingute tegemiseks. Sellisel juhul peab klient lubama Ideal Balticul auto välja vahetada Ideal Balticu määratud päeval ja ajal poolte kokkulepitud kohas ning võtma kooskõlas tingimustega vastu teise auto.

Igal autol on kütusekaart, mis on Ideal Balticu omand. Kütusekaardid on rangelt ette nähtud üksnes auto tankimiseks ning kliendil ei ole lubatud kasutada auto tankimiseks muid teenindusjaamu peale selle, mis on väljastanud kütusekaardi. Kui auto kütusekogus väheneb selliselt, et kütusepaagis on kütust ¼ ulatuses, peab klient kasutama kütusekaarti ja täitma kütusepaagi lähimas teenindusjaamas. PIN-kood on kirjutatud kütusekaardile.Kütusekaardi PIN-koodi saamiseks tuleb helistada klienditoe telefonile +372 605 1144. Kütuse hinda klient ei maksa, sest see on juba lisatud teenustasu hulka. Kütusekaarti kasutatakse üksnes auto tankimiseks ning muude mahutite ja/või autode tankimine kütusekaardiga on rangelt keelatud. Kui klient seda keeldu rikub, teavitab Ideal Baltic politseid vara ebaseaduslikust kasutamisest ning klient maksab hinnakirjas märgitud leppetrahvi ja hüvitab Ideal Balticule võimaliku kahju, mis ei ole kaetud leppetrahviga.

Klient peab hoidma kütusekaarti turvaliselt autos ja auto tagastamisel jätma selle autosse. Kui klient kütusekaardi kaotab, peab ta sellest viivitamata teavitama Ideal Balticut ja hüvitama Ideal Balticule kütusekaardi kaotuse tõttu tekkida võiva kahju.

Auto tuleb tagastada ja parkida samale parkimisalale, kust auto võeti.

Kui klient pargib auto kasutusperioodi jooksul tasulisel ajal eraparklasse või avalikku parklasse, on klient kohustatud parkimisteenuste eest tasuma.

Igasugune tegevus, mille eesmärk on lugeda, kopeerida, muuta, täiendada või kustutada sõidukisüsteemi andmeid, või sellise tegevuse katse on rangelt keelatud.

Klient peab kasutama autot heaperemehelikult ega tohi seda kahjustada. Kliendil ja kõigil isikutel, kellel klient lubab autosse siseneda, on rangelt keelatud autos suitsetada.

Kui klient kasutab autot looma vedamiseks, võtab klient teadmiseks, et looma tuleb autos vedada üksnes selleks kohandatud transpordipuuris.

Kaherattaliste sõidukite (elektritõukerataste) kasutamine

Elektritõukerattaid võib rentida ja kasutada üksnes vähemalt 16aastane isik, kellel on seadusjärgne õigus nendega sõita.

Kogu kahju, mille on kaherattaliste sõidukite kasutamisel põhjustanud otseselt või kaudselt alla 16aastane isik, on alaealise lapse vanemate või eestkostjate vastutusel. Vanemad või eestkostjad vastutavad ka kuni 18aastase isiku tekitatud kahju eest olenemata vanemate või eestkostjate süüst, välja arvatud juhul, kui nad tõendavad, et nad on võtnud kõik mõistlikult eeldatavad meetmed kahju ärahoidmiseks.

Elektritõukerataste puhul saab kasutusperiood alata ja lõppeda üksnes elektritõukeratta lukust avamise teel selle parkimiskohas. Elektritõukeratta kandevõime on kuni 100 kilogrammi.

Elektritõukeratta kasutamiseks peab klient selle mobiilirakenduse teel selle parkimiskohas lukust avama ning järgima rakenduse kaudu antavaid juhiseid.

Pärast elektritõukeratta tagastamist peab klient tagama, et kaherattaline sõiduk on korralikult parkimiskohta lukustatud ning et mobiilrakendus kinnitab sõiduki tagastamise õnnestumist.

TASUD JA MAKSED

Klient peab maksma Ideal Balticule teenuste kasutamise eest kõik tasud ja kulud kooskõlas tingimustega ja teenuste kasutamise hetkel kehtiva hinnakirjaga. Sõiduki kasutamise alustamiseks tuleb mobiilirakenduses vajutada nuppu „Alusta sõitu“ ja lõpetamiseks nuppu „Lõpeta sõit“. Teenuste eest makstavatele tasudele ja muudele kuludele võivad kohalduda maksud ning muud kohalikud tasud, mille arvestab ja kogub Ideal Baltic.

Teenustasu arvutatakse teenuste kasutamise tegeliku aja ja läbitud kilomeetrite alusel või see põhineb hinnakirjas määratud valitud tellimusel.

Kliendile esitatakse sõiduki kasutamise eest kaks arvet: broneeringu kinnitamisel ettemaksuarve ning sõidu lõpetamisel lõplik arve, kus on mh kajastatud läbitud kilomeetrite arv ning juhul, kui ületatakse broneeritud kasutusperioodi, siis lisatasu täiendava kasutuse eest.

Kliendil on võimalik võtta kolmandatelt isikutelt vastu tema kontole tehtavaid ettemakseid, mida klient saab kasutada teenuste eest tasumiseks. Arvelduskonto jääki saab vaadata mobiilirakenduses. Kui kontol on ettemakse, kasutab Ideal Baltic teenustega seotud kuludeks kõigepealt ettemakset ja debiteerib vajaduse korral ülejäänud osa, kasutades kliendi kontoga seotud makseviisi.

Ideal Baltic võib väljastada sooduskuponge või -koode, mille puhul kehtivad konkreetse sooduspakkumise eritingimused. Ideal Balticul on õigus sooduspakkumist igal ajal oma äranägemisel muuta või tühistada.

Klient vastutab Ideal Balticu määratud trahvide, leppetrahvide, tasude ja/või muude kulude eest, mis tekivad kliendi teenuste kasutamise (muu hulgas parkimistrahvid, parkimistasud väljaspool parkimisala, kütusekaardi ebaõige kasutamine jne) või seaduste, reeglite, eeskirjade või määruste rikkumise tõttu.

Kõik Ideal Balticule tasutavad summad võetakse automaatselt maha, kasutades makseviisi, mille klient on sidunud kontoga. Kui nimetatud makseviisi pole võimalik kasutada, võib Ideal Baltic rakendada muid vajalikke sissenõudmismeetmeid. Klient nõustub hüvitama kõik Ideal Balticu kulud, mis tekivad nimetatud maksete sissenõudmisel, muu hulgas Ideal Balticu mõistlikud õigusabikulud.

Kliendil on lubatud siduda kontoga mitu makseviisi ja valida kaart, mida kasutatakse jooksvate teenuste eest tasumiseks. Kontoga seotud makseviis peab võimaldama kaardi automaatset debiteerimist. Ideal Baltic debiteerib teenustasu automaatselt kliendi asjakohaselt maksekaardilt vahetult enne kasutusperioodi algust.

Kui kliendi kontoga seotud makseviisi kasutamisel ei ole võimalik rahalisi vahendeid debiteerida ja/või rahalistest vahenditest ei piisa, ei ole teenuste kasutamine võimalik nii kaua, kuni tasumata summa makstakse kooskõlas tingimuste ja hinnakirjaga.

Kui kliendi valitud makseviisi kasutamisel ei ole võimalik teenuste eest tasutavat summat automaatselt debiteerida ja klient ei maksa kasutusperioodi viimaseks päevaks kasutatud teenuste eest, väljastab Ideal Baltic osutatud teenuste eest käibemaksuarve ja saadab selle kliendile e-posti teel. Pärast sellise arve saamist on klient kohustatud kontrollima arve õigsust ja teavitama Ideal Balticut avastatud mittevastavusest kahe päeva jooksul. Kui klient ei esita mittevastavust käsitlevat kaebust eelnimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et ta on arvega nõustunud.

Kui klient ei saa käibemaksuarvet e-posti teel kasutusperioodi viimaseks päevaks kätte ja klient ei leia arvet oma kontoga seotud e-posti aadressilt, on klient kohustatud teavitama sellest Ideal Balticut ja taotlema arve saatmist. Arve puudumine ei vabasta klienti tasumise kohustustest.

Kui klient on kohustatud maksma oma kohustuste rikkumise tõttu tingimuste alusel trahvi, leppetrahvi või kulusid, on Ideal Balticul õigus debiteerida asjakohane summa kliendi makseviisi kasutades kohe pärast rikkumise avastamist, nõuetekohast dokumenteerimist ja kliendi eelnevat teavitamist.

Kui klient vaidlustab mis tahes tehingu, mille eest on võetud tasu kliendi valitud makseviisi kasutades, peab klient võtma Ideal Balticuga seitsme päeva jooksul ühendust.

Klient on kohustatud teavitama Ideal Balticut viivitamata kõigist muudatustest (muu hulgas maksekaardi kadumisest, vargusest või aegumisest), mis on seotud mobiilirakenduses kliendi valitud makseviisiga ja mis võivad põhjustada olukorra, kus Ideal Baltic ei saa tingimustes sätestatud tasu kliendi kontolt maha võtta.

Kui klient ei tee makseid õigel ajal, on Ideal Balticul õigus volitada inkassofirmat makseid sisse nõudma või loovutada oma nõudeõigus inkassofirmale kliendi võla sissenõudmiseks. Ideal Baltic võib edastada kliendi isikuandmeid riigiasutustele ja/või kohtutäituritele maksude ja trahvide tasumise taotlemiseks ja sissenõudmiseks.

Klient maksab Ideal Balticule viivist määraga 0,05% tähtpäevaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.

Ideal Balticul on õigus teenustasusid igal ajal ühepoolselt muuta.

Kui Ideal Baltic peab tingimuste alusel hüvitama kliendile kahju ja/või Ideal Baltic debiteerib ekslikult kliendi kontot, kasutades kliendi valitud makseviisi, kannab Ideal Baltic asjakohase summa viivitamata tagasi, kasutades kliendi valitud makseviisi.

VASTUTUS JA VASTUTUSE PIIRANG

Klient kinnitab ja nõustub, et kasutab teenuseid kasutusperioodi jooksul isiklikul vastutusel. Ideal Baltic ei vastuta teenuste kasutamisega seoses kliendi või kolmanda isiku suhtes esinevate või tekkivate tagajärgede, nõuete, hagide, kahjude, kohustuste, tasude, kulude, vigastuste, leppetrahvide, õigusabikulude või muude kulutuste eest olenemata sellest, kas neid oli võimalik ette näha või mitte.

Olenemata punktist 6.1 ei kanna klient vastutust, kui:

rikkumised pandi toime või kahju tekkis Ideal Balticu ja/või kolmandate isikute süül;

kliendi vastutus on piiratud või välistatud õigusaktide alusel;

sõiduki rikked tekivad sõiduki käitamise käigus ja on põhjustatud sõiduki varasemast kasutamisest, käitamisest või loomulikust kulumisest. See kehtib üksnes juhul, kui klient teavitab Ideal Balticut sellest viivitamata telefoni teel ja järgib kõiki Ideal Balticu antud juhiseid.

Klient vastutab ainuisikuliselt oma isiklike esemete (st riided, kotid, sõidukis olevad esemed jne) või teenuste kasutamise käigus tarvitatud esemete kahjustuste eest, välja arvatud juhul, kui kahju on tekkinud Ideal Balticu raske hooletuse või tahtluse tõttu.

Sõiduki kadumise korral on klient kohustatud maksma Ideal Balticule hinnakirjas märgitud trahvi ja hüvitama Ideal Balticule kogu kahju, mida trahv ei kata. Pärast seda ei saa klient sõidukit enda omandisse.

Tingimustes ja/või hinnakirjas sätestatud trahvid loetakse Ideal Balticu minimaalseks vaieldamatuks kahjuks, sealhulgas hõlmab see Ideal Balticu maineväärtusele, kaubamärgile, tootemargi kuvandile, ettevõtte ja sotsiaalsele terviklikkusele ning mainele tekitatud võimalikku kahju, mille on põhjustanud kliendi õigusvastane tegevus. Kliendi trahvi tasumine ei vabasta klienti kohustusest hüvitada Ideal Balticule kogu muu kahju, mida trahv ei kata.

Kui klient rikub kasutusperioodi ajal tingimustest tulenevaid kohustusi või kahjustab või rikub muul viisil Ideal Balticu vara ja/või omandiõigust seoses sõidukiga või hävitab või kaotab selle, maksab klient Ideal Balticule järgmised hinnakirjas nimetatud trahvid:

trahv rehvide kahjustamise eest, kui neid ei ole võimalik parandada;

trahv autos suitsetamise eest;

trahv kütusekaardi ebaseadusliku kasutamise eest;

trahv ohtliku või hooletu juhtimise eest;

trahv sõiduki juhtimise eest alkoholi, uimastite ja/või muude psühhoaktiivsete ainete mõju all;

trahv selle eest, et klient on lubanud kõrvalistel isikutel kontole sisse logida / kontot kasutada;

trahv selle eest, et klient on lubanud muudel isikutel kasutada kliendi renditud sõidukit, välja arvatud juhul, kui pooled on teisiti kokku leppinud;

trahv selle eest, et autost on eemaldatud ja/või autos on välja vahetatud mis tahes osad, muu hulgas rehvid, veljed, peeglid, iluvõre, ohutuspakett, tulekustuti, esmaabikomplekt;

trahv muude hinnakirjas nimetatud rikkumiste eest.

Kui klient põhjustab kasutusperioodi ajal õnnetuse, on ta kohustatud maksma Ideal Balticule hinnakirjas märgitud leppetrahvi. Ideal Balticul on õigus debiteerida leppetrahv automaatselt, kasutades kliendi kontoga seotud makseviisi. Ideal Balticul on õigus leppetrahv debiteerida pärast seda, kui klient on õnnetuse avastanud ja/või sellest teatanud, see on nõuetekohaselt dokumenteeritud ja Ideal Baltic on teatanud sellest kliendile ette. Kui pärast lisahindamist selgub, et tegelik kahju, mida Ideal Baltic õnnetuse tõttu kandis, on väiksem kui debiteeritud summa, kannab Ideal Baltic vahe 14 kalendripäeva jooksul pärast tegeliku kahjusumma kindlaksmääramist tagasi, kasutades sama makseviisi, mida kasutati leppetrahvi debiteerimiseks.

Klient on kohustatud ulatuses, mida tingimustes ja hinnakirjas sätestatud trahvid, leppetrahvid ja muud kulud ei kata, hüvitama Ideal Balticule kogu Ideal Balticule kliendi süül tekkinud eelnimetatud summasid ületava kahju, muu hulgas kahju, mis tuleneb järgmisest:

valeandmete ja/või -teabe esitamine mobiilirakenduses registreerumisel ja konto loomisel;

rakendusega seotud makseviisi ajakohasena ja kehtivana hoidmata jätmine ja/või teenuste eest tasumiseks vajalike piisavate vabade vahendite puudumine makseviisiga seotud kontol;

tingimuste täitmata jätmine;

sõiduki kasutamine viisil, milleks see ei ole ette nähtud või mõeldud;

kõrvalisele isikule sõiduki kasutamise loa andmine;

vastava kategooria sõiduki juhtimise õiguse puudumine või juhtimisõiguse täielik puudumine (nt vanusepiirang elektritõukerataste puhul, auto juhtimiseks ette nähtud juhiloa puudumine jne);

sõiduki käitamine alkoholi, uimastite ja/või muude psühhoaktiivsete ainete mõju all;

politsei või muude pädevate asutuste nõudmiste täitmata jätmine;

politseile ja/või muudele pädevatele asutustele võimalikust liiklusõnnetusest teatamata jätmine;

trahvid, leppetrahvid või muud kulud või sanktsioonid, mis Ideal Balticule kliendi tegevuse tõttu määratakse;

sõiduki kasutamine kuritegelikuks tegevuseks;

sõiduki kahjustamine mis tahes kaupade sõidukile laadimisel või sealt mahalaadimisel;

sõiduki sisemuse või välimuse määrimine, lõhkumine, kriimustamine või muul viisil kahjustamine, sealhulgas juhul, kui seda on teinud lemmikloomad või teised reisijad, kelle klient on sõidukisse lubanud;

sõiduki kaotamine;

kehtivate õigusaktide rikkumine.

Klient kasutab sõidukit heaperemehelikult ja väldib sõiduki sisemuse määrimist suuremas ulatuses, kui on iseloomulik loomulikule kulumisele. Kui sõiduki sisemus on pärast selle kasutamist tavapärasest rohkem määrdunud, on klient kohustatud maksma hinnakirjas märgitud puhastustasu, ja kui sellist tasu ei ole märgitud, siis sõiduki pesemis- ja puhastamiskulud. Eeltoodu kehtib ka sõiduki välimuse kohta, kui see on kasutusperioodi jooksul tavapärasest rohkem määrdunud.

Kui klient rikub kasutusperioodi ajal kohaldatavaid liikluseeskirju ja/või muid kehtivaid õigusakte, on Ideal Balticul õigus peale asjakohaste asutuste määratud trahvi või tasu, mida klient on kohustatud maksma, nõuda kliendilt veel hinnakirjakohast haldustasu. Haldustasu arvelt hüvitatakse Ideal Balticu kulud, mis on seotud rikkumise ja selle käsitlemisega.

Kui klient on kahjustanud Ideal Balticu kindlustatud vara ja selle kahju eest vastutab klient, saab sõiduki kindlustanud ja Ideal Balticule kahju hüvitanud kindlustusandja õiguse nõuda kliendilt tagasi Ideal Balticule väljamakstud kogusumma.

Kui Ideal Baltic saab teada olukorrast, kus klient on põhjustanud Ideal Balticule kahju, või kui asjaolude põhjal võib oletada, et klient seda tõenäoliselt teeb, on Ideal Balticul õigus teenuste kliendile osutamine viivitamata ja määramata ajaks peatada, blokeerida kliendi juurdepääs tema kontole ning võtta sõiduk ilma etteteatamiseta tagasi.

Ideal Baltic vastutab siinsetes tingimustes sätestatud kohustuste täitmise eest ja on kohustatud hüvitama kliendile otsese kahju, mis tuleneb Ideal Balticu kohustuste mittenõuetekohasest täitmisest.

Klient mõistab, et mobiilirakenduse funktsioonide kasutamine võib juhuslike tehniliste vigade tõttu olla piiratud ning Ideal Baltic ei saa igal ajal tagada mobiilirakenduse pidevat vigadeta toimimist. Mobiilirakenduse puuduste korral on Ideal Baltic kohustatud kõrvaldama need esimesel võimalusel. Ideal Baltic ei vastuta kahju eest, mida klient kannab mobiilirakenduse rikete tõttu või selle tõttu, et seda ei saa kasutada soovitud viisil.

Ideal Baltic ei vastuta ulatuses, milles vastutuse piiramine on lubatud kohaldatava õiguse alusel, järgmise eest:

võimalik kahju, mida klient kannab teenuste kasutamisega seotud viivituse tõttu;

kahju kliendi tervisele või elule teenuste kasutamise ajal;

kahju, mille klient on põhjustanud teenuste kasutamise ajal kolmandatele isikutele;

kahju, mis on põhjustatud kliendile või kolmandatele isikutele sõiduki eelmise kasutaja tegevuse tõttu, nt eelmine kasutaja on ilma Ideal Balticu loata muutnud/täiendanud sõiduki sõiduomadusi, vahetades ära rehvid, tankides vale kütust jne;

kaudne kahju;

igal juhul kahju, mille eest Ideal Baltic vastutab ja mis ületab osutamata või ebaõigesti osutatud teenuste hinda.

Igal juhul piirdub tingimustest tulenevate mis tahes nõuete (sealhulgas lepinguvälistest võlasuhetest või muudel alustel tekkinud nõuete) puhul Ideal Balticu koguvastutus 500 euroga või nende tasude summaga, mille klient maksis Ideal Balticule kasutusperioodi eest, mille kestel nõude aluseks olnud õnnetus, intsident või sündmus toimus, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem.

Kui sõiduk ei asu selleks ette nähtud parkimisalal või ei vasta siinsetele tingimustele, teavitab klient Ideal Balticut telefonil +372 605 1144 või e-posti aadressil info@avisnow.eu.

Klient ega Ideal Baltic ei vastuta vääramatu jõu tõttu tekkinud kahju ega täitmata jäänud kohustuste eest. Siinsetes tingimustes hõlmab vääramatu jõud asjaolu, mida kohustust täitmata jättev pool ei saa mõistlikkuse põhimõttest lähtudes kontrollida, näiteks maavärin, tulekahju, üleujutus, sõda, terrorism, pandeemia, rahvarahutused, töö- või sõjaline konflikt, sabotaaž, streigid või töösulud, epideemia, massirahutused, tõrked kommunaal- või kommunikatsiooniteenustes või nende katkemine, laiaulatuslik küberrünnak, riigi-, õiguskaitse- või järelevalveasutuse tegevus. Vääramatu jõud ei ole siiski takistuseks ega vabanduseks finantskohustuste täitmisel.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Ideal Baltic töötleb klientide isikuandmeid kooskõlas privaatsustingimustega.

KOHALDATAV ÕIGUS

Tingimuste suhtes kohaldatakse Eesti õigusakte ning neid tõlgendatakse samuti nende õigusaktide järgi, arvestamata kollisiooninorme.

Ideal Baltic ja klient püüavad lahendada kõik tingimustest tulenevad vaidlused heas usus peetud läbirääkimiste teel. Kui klient ja Ideal Baltic kokkulepet ei saavuta, on vaidluse lahendamine Harju Maakohtu ainupädevuses.

Kui Ideal Baltic ei jõusta tingimustes sisalduvat õigust või sätet, ei tähenda see sellistest õigustest loobumist.

Kui tingimuste mingi säte osutub kehtetuks või kohtu korraldusel jõustamatuks, jäävad tingimuste ülejäänud sätted jõusse.

MUUD SÄTTED

Pooled on kohustatud teatama üksteisele viie kalendripäeva jooksul mis tahes muudatustest oma andmetes, nt ees-/perekonnanimes, aadressis, makseandmetes jne.

Ideal Balticul on õigus ühepoolselt loovutada kõik tingimustest tulenevad õigused ja kohustused Ideal Balticuga seotud kolmandale isikule, teavitades klienti sellest kirjalikult.

Kui klient ei saa teenuseid nõuetekohaselt kasutada, on ta kohustatud teavitama Ideal Balticut sellest telefoni või e-posti teel.

Tingimustega seotud küsimuste korral tuleks Ideal Balticuga ühendust võtta, saates e-kirja aadressile info@avisnow.eu.